Issues of Yukon im Dezember 2008

Yupik Eyara

Joli Mapa YupikEyara

ging zu Manfred, Yvonne und Jallele