Issues of Yukon im Dezember 2008

Ausstellungen im Ausland

BISS, RBIS, Clubsieger DCNH,VDH CH. DCNH CH. Int. CH., Österreich CH., BS, EJS, DCNH JCH, VDH JCH. Lux. JCH.
Issues of Yukon Liwanu ( growl of a bear)
*08.06.2006

HD A2 Gonioskopie oB Eyes oB DNA certified, frozen semen available